دستگاه کاپ - غلظت سنج رنگ

محفظه ای فولادی یا آلومینیومی است جهت تعیین غلظت و روندگی رنگ . با محاسبه زمان

تخلیه محفظه ازرنگ می توان غلظت رنگ را بدست آورد .

این

کاپ در نوع استاندارد

DIN

4

قابل عرضه می باشد .

:: ساخت کمپانی

TESTECH

The Science of Nondestructive Testing

Elcometer inspection Equipment

colorimeter FRU

 FRU

manufacturer of colorimeter

exclusive agent

 

 

 

Flaw Detectors

Flaw Detectors:

STARMANS DIO 1000 SFE

STARMANS DIO PA

SONATEST D50-D10-D20

SIUI

Contact us

 ADD : 840/5 No 39 Sq Farjam St Reaslat Sq Tehran Iran

info@ppkgroup.co
 sales@ppkgroup.co
www.ppkgroup.co

 Telefax  :  +982177130687-8

+982177228679

JoomShaper