آخرین مطالب ضخامت سنج اولتراسونیک

دستگاه ضخامت سنج اولتراسونیک برای اندازه گیری ضخامت قطعات از طریق امواج آلتراسونیک است .